PONIEDZIAŁEK 8.00-17.30
WTOREK 8.00-18.00
ŚRODA 8.00-15.00
CZWARTEK 8.00-18.00
PIĄTEK 8.00-17.30
SOBOTA 9.00-13.00

Katalog Online

katalog online

Polecamy

 • Instytut Książki

Regulamin Biblioteki

I

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  • okazać dowód osobisty,
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
 7. W wypożyczalni panuje zakaz palenia tytoniu.

 

II

 1. Kaucja od czytelnika pobierana jest w następujących przypadkach:
  • jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem w kwocie równej aktualnej wartości książki,
  • przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości książki.
 2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekę  co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania.
 3. Po upływie roku zaprzestania korzystania z wypożyczalni nie odebrana kaucja jest wypłacona na dochody budżetu państwa.

 

III

 1. Wypożyczać można jednocześnie 4 woluminy.
 2. Książki z działu beletrystyki i książki popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2  jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 6. W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana pozycja (książka). Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
 7. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.
 8. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą tych czytelników.
 9. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone książki.

 

IV

 1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, w korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych.

 

V

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan tych książek przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książek odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik biblioteki w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wypłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi odszkodowanie. Czytelnik może za zgodą kierownika wypożyczalni dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną do biblioteki.

 

VI

 1. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa ich koszty oraz koszty ewentualnego delegowania inkasenta.
 2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych prze bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swoich praw zgodnie z przepisami prawa.
 3. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób, złośliwie uchylających się od zwrotu książek.

 

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

 

VII

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do Burmistrza Miasta.

© 2013-2017 by Biblioteka Publiczna. Wszelkie prawa zastrzeżone. projektowanie stron www
back to top