PONIEDZIAŁEK 8.00-17.30
WTOREK 8.00-18.00
ŚRODA 8.00-15.00
CZWARTEK 8.00-18.00
PIĄTEK 8.00-17.30
SOBOTA 9.00-13.00

Katalog Online

katalog online

Polecamy

  • Instytut Książki

Rodo

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze poprzez stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Tożsamość administratora

 

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna mająca siedzibę w Lubieniu Kujawskim (87-840) przy ul. Wojska Polskiego 18.

 

Dane kontaktowe administratora

 

Z administratorem – Biblioteką Publiczną – można skontaktować się poprzez adres email biblioteka.lubien@vp.plformularz kontaktowy pod adresem http://www.bibliotekalubien.pl/kontakt.html lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail iodo.biblioteka.publiczna@vp.pl.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wybranych usług udostępnionych w Bibliotece Publicznej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2017.862 t.j. z dnia 2017.04.28)ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz.U.2018.574 t.j. z dnia 2018.03.19).

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność
do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz przepisów właściwych dla poszczególnych usług udostępnionych na Bibliotece Publicznej.

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane Centrum Usług Wspólnych Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski  jako podmiotowi przetwarzającemu, w PL Joycasino realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie księgowości i informatyki. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym odbiorcom.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od daty ich uzyskania, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną usługę w Bibliotece Publicznej w Lubieniu Kujawskim. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji takiej usługi. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.

© 2013-2017 by Biblioteka Publiczna. Wszelkie prawa zastrzeżone. projektowanie stron www
back to top